Od 2005 r. Orion Instruments Polska posiada nieprzerwanie certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001 (obecnie w wersji 2009) w zakresie:

„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług serwisowych w zakresie infrastruktury informatycznej; usługi i doradztwo związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych”.

Jednostką certyfikująca jest brytyjska firma ISOQAR.

Nasz System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne i cały obszar działalności firmy począwszy od pierwszego kontaktu z Klientem, poprzez przyjęcie zamówienia na wykonanie dostawy sprzętu, oprogramowania i usług serwisowych w zakresie infrastruktury informatycznej oraz usług i doradztwa, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych, uzgodnienie wymagań, realizację usługi, na świadczeniu usług posprzedażnych kończąc.

Usługi świadczone przez firmę i wynikające z tego tytułu zobowiązania kontraktowe, konkurencyjny i specyficzny charakter funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych sprawiają, że wymagania odnośnie jakości odgrywają coraz ważniejszą rolę zarówno w procesie usług jak i handlu. Warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu jakości świadczonych usług jest odpowiednio klarowna organizacja SZJ i ciągłe doskonalenie SZJ.

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:

 • rozpoznawanie nowych wymagań naszych Klientów oraz spełnianie ich oczekiwań,
 • zwiększenie zaufania Klientów do efektów naszej pracy,
 • poszerzanie naszej oferty asortymentowej i usługowej wraz z postępem technicznym.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

 • terminowość dostaw,
 • kupiecką rzetelność, o czym świadczy mała ilość reklamacji związanych z niedotrzymaniem przez nas warunków handlowych,
 • sprawne poruszanie się w strukturach producentów i wynikający z tego krótki czas przygotowania ofert dotyczących zaawansowanych rozwiązań,
 • doskonałą wiedzę na temat oferowanych rozwiązań, o czym świadczy mała ilość reklamacji związanych z funkcjonalnością i techniczną konfiguracją sprzedawanych rozwiązań,
 • zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników w programy doskonalenia jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
 • udział pracowników w szkoleniach podwyższających kwalifikacje,
 • zmniejszanie ilości reklamacji w stosunku do roku poprzedniego,
 • sprawny przepływ informacji poprzez tworzenie baz danych, pozwalający na monitorowanie procesów i przewidywanie stanów awaryjnych.

 

Orion Instruments Polska, dążąc do odpowiedzialnej przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR– Corporate Social Responsibility) w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska, uczciwych praktyk rynkowych oraz zaangażowania społecznego i rozwoju, posiada również udokumentowane spełnianie standardu SA 8000 (Social Accountability 8000) – Systemu Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną.

Niniejsza polityka jest odzwierciedleniem naszych dążeń i wyznawanej hierarchii wartości, które wyznaczają ramy naszych działań. Jest spójna z misją firmy oraz powiązana z polityką jakości.

 1. Uznajemy, że polityka społecznej odpowiedzialności jest nieodłącznym elementem zarządzania, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Na wszystkich szczeblach zarządzania kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej.
 2. Przestrzegamy prawa oraz spełniamy inne wymagania, dotyczące obszaru społecznej odpowiedzialności.
 3. Pracownicy są dla nas najważniejsi. Stwarzamy im równe szanse rozwoju, a wszelkie formy uprzedzeń i dyskryminacji w miejscu pracy uznajemy za niedopuszczalne.
 4. Staramy się być atrakcyjnym pracodawcą w naszym regionie. Dążymy do tego, aby poziom wynagrodzeń był co najmniej zgodny z obowiązującymi w gospodarce standardami.
 5. Szanujemy zdrowie pracowników. Podejmujemy wszystkie możliwe działania, by eliminować zagrożenia ze środowiska pracy, obniżać ryzyko zawodowe, a także zapewnić pracownikom wysokiej klasy opiekę medyczną.
 6. Wspieramy zaangażowanie naszych pracowników w proces przygotowywania i realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.
 7. Wybierając dostawców, kierujemy się ich gotowością do spełniania wymagań społecznej odpowiedzialności. Będziemy zachęcać naszych partnerów do podejmowania działań w duchu społecznej odpowiedzialności i przedstawiania dowodów, że wymagania te są spełniane.
 8. Budujemy partnerskie stosunki z naszymi Klientami i dostawcami, oparte na wzajemnym zaufaniu i przejrzystości.
 9. Kierując się szacunkiem wobec otoczenia, chcemy być wobec niego wiarygodnym partnerem. Staramy się o to, aby nasz pozytywny wkład w rozwój lokalnej społeczności przynosił szeroko rozumiane korzyści wszystkim zainteresowanym.
 10. Chcemy wykorzystać wszystkie nasze atuty, by stać się motorem zmian strukturalnych w wymiarze regionalnym i krajowym. Włączamy się w działania na rzecz kształcenia kadr, stwarzania szans zatrudnienia.
 11. Dokładamy wszelkich starań, by optymalizować zapotrzebowanie energetyczne urządzeń, dokonując jednocześnie znaczącej redukcji emisji szkodliwych substancji do środowiska i dbając o poprawę warunków życia w regionie.
 12. Aktywnie stosujemy recykling, zwłaszcza w zakresie bezpiecznego dla środowiska oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dla ograniczenia zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów. Oferujemy naszym klientom programy zwrotu i wymiany produktów (możliwość oddania w rozliczeniu używanego sprzętu i przejście na nową technologię; możliwość zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych).
 13. Wspieramy kluczowe działania społeczne na rzecz upowszechniania kultury, a także zdrowia, nauki i edukacji.
 14. Staramy się jak najszerzej upowszechniać zasady społecznej odpowiedzialności i zapraszamy wszystkich do współpracy przy ich doskonaleniu.